เงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์

กฎหมาย
เงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ชอปปิ้งออนไลน์ (ธุรกิจ)
เว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาของเว็บไซต์ การบริการ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม และข้อมูลอื่น จัดทำโดย Inhon Group (ในที่นี้จะเรียกว่า Inhon)

ท่านควรอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมด (ในที่นี้จะเรียกว่า “เงื่อนไข”) สิทธิ หน้าที่ เงื่อนไข และภาระผูกพัน ในการดำเนินการติดตั้ง คัดลอก ดาวน์โหลด เข้าร่วม สั่งซื้อ หรือในลักษณะอื่นใดของการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านหรือบิดามารดาของท่าน (หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย) ตกลงที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของเวอร์ชันที่ปรับปรุงนี้ และถือปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด

หากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ หลังจากที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านได้อ่านและทำความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่  ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้แล้ว พวกเขาอาจลงทะเบียนเป็นสมาชิก หรือมีการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเว็บไซต์ต่อไปนี้:

ท่านได้ทำความเข้าใจโดยละเอียดและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้:
1. ท่านรับทราบว่าซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์นี้ควรจะมีการใช้งานตามการอนุญาตหรือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องที่มีมาให้หรือที่แนบมากับซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลด
2. ท่านรับทราบว่าเว็บไซต์และบริการของเว็บไซต์นี้ สามารถใช้งานได้เฉพาะบนแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และท่านจะต้องมั่นใจว่าการใช้งานเว็บไซต์จะต้องมีเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และสภาพแวดล้อมการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เหมาะสม 
3. ท่านรับทราบว่าเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์นี้อาจจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สาม และเว็บไซต์นี้อาจแนะนำบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามให้กับท่าน ท่านสามารถที่จะตัดสินใจว่าจะใช้บริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของพวกเขาหรือไม่ ท่านยอมรัข้อผูกพันสัญญาทั้งหมดระหว่างท่านและบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ตลอดจนเนื้อหาและการบริการโดยบุคคลที่สามดังกล่าว จะไม่เกี่ยวข้องกับ Inhon
4. ท่านรับทราบว่าหากไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างท่านและ Inhon เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้จะไม่ให้สิทธิท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือชื่อการบริการ โลโก้และรูปภาพ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ Inhon 
5. ท่านรับทราบว่าในการปกป้องสิทธิของท่าน ท่านจะต้องถือปฏิบัติตามมารยาทและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงพฤติกรรมต้องห้ามอย่างเคร่งครัดแต่ไม่จำกัดเพียงข้อห้ามต่อไปนี้:
A. การแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์
B. การแทรกแซง การบุกรุก หรือพฤติกรรมการทำลายที่มีต่อเครือข่ายหรือทรัพยากรของเครือข่าย
C. การถ่ายโอนข้อมูลใดๆ ที่เป็นการขู่กรรโชก ปิดบังซ่อนเร้น ลามกอนาจาร หรือเป็นอันตรายต่อสาธารณชน
6. ท่านรับทราบว่าเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้และมาตรฐานการใช้งานของ Inhon เงื่อนไขและข้อตกลง หรือข้อมูลที่นำเสนอบนหน้าเพจการทำธุรกรรมของเว็บไซต์นี้ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว Inhon ขอแนะนำให้ท่านเข้าชมข้อตกลงนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับทราบสิทธิและหน้าที่ของท่าน หากท่านไม่ยอมรับที่จะมีพันธะผูกพันกับเงื่อนไขการให้บริการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านจะต้องยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยทันที
7. ท่านยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ หรือเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ ที่เป็นพื้นฐานที่จะแสดงให้เห็นความหมายของเงื่อนไขการให้บริการ

การอนุญาตและข้อจำกัด
ตามเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ Inhon ได้ให้สิทธิแบบจำกัด สิทธิส่วนบุคคล สิทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ สิทธิที่ไม่ผูกขาด สิทธิที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ สิทธิที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และบริการของเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากการอนุญาตดังกล่าวข้างต้นที่ได้อธิบายไว้อย่างแจ้งชัด และนอกเหนือจากสิทธิของท่านเอง เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถ่ายโอนหรือให้สิทธิการอนุญาตอื่นใดแก่ท่าน  Inhon ขอสงวนสิทธิอื่นๆ ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในเว็บไซต์ สิทธิของ Inhon และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตทั้งหมด  

การลงทะเบียน
(1) เมื่อลงทะเบียนสำหรับบริการของเว็บไซต์ ท่านจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้มาเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ท่านสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
(2) ท่านอาจเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์เพื่อแก้ไข เข้าถึง และปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ท่านต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการรักษาบัญชี รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ และการใช้งานบัญชีของท่านในลักษณะต่างๆ ที่ดำเนินการอย่างเป็นความลับ Inhon จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบใดๆ ในเรื่องนี้
(3) ท่านตกลงที่จะไม่โยกย้าย ปกปิด จำนนต่อปัญหาในการอ่านหรือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิใดๆ โดยไม่คำนึงถึงว่าคำชี้แจงนั้นถูกแนบมาหรือจัดหาให้ผ่านช่องทางลิงค์ข้อมูลทางอื่นทางใด

พฤติกรรมการทำธุรกรรม
(1) ด้วยข้อยกเว้นของ Inhon ที่จะต้องให้เหตุผลในการปฏิเสธคำสั่งซื้อภายในสองวันทำการ อาจจะถือว่าคำสั่งซื้อของท่านได้รับการยอมรับโดย Inhon แล้ว อย่างไรก็ตามหากเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน คำสั่งซื้อนี้อาจได้รับการพิจารณายอมรับ
(2) ในกรณีที่จำเป็น Inhon อาจกำหนดขีดจำกัดสูงสุดของปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่อคำสั่งซื้อ หากท่านมีคำสั่งซื้อเกินขีดจำกัดสูงสุด Inhon จะจัดส่งคำสั่งซื้อตามปริมาณขีดจำกัดการสั่งซื้อสูงสุด เท่านั้น
(3) ตามพฤติกรรมการสั่งซื้อของท่าน และบริการหลังการขายและการสนับสนุนของ Inhon กรุณาอ้างอิงตามนโยบายการขายที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาและการสิ้นสุด
(1) หากเว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ หรือการใช้งานของเว็บไซต์มีผลกระทบในด้านความปลอดภัย ความยุติธรรม และความสมเหตุสมผลภายใต้เหตุผลต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Inhon ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัญหาทางด้านเทคนิค การโจรกรรมข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต การทุจริต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย เป็นต้น  Inhon ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิก ยุติ ปรับปรุงแก้ไข หรือระงับเว็บไซต์นี้ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายได้ตลอดเวลา 
(2) เงื่อนไขการให้บริการนี้จะมีผลบังคับใช้จนกระทั่งสิ้นสุดลงโดยตัวของท่านเองหรือโดย Inhon หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของข้อตกลงนี้ สิทธิการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ เมื่อสิ้นสุดเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ ท่านจะต้องยุติการใช้งานเว็บไซต์ในบางส่วนหรือทั้งหมด หรือการคัดลอกเว็บไซต์โดยทันที

เนื้อหาที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม
(1) เนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไม่ได้รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการใช้งานผ่านลิงค์ต่างๆ สิทธิความเป็นเจ้าของและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้กฎหมายหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด 
(2) หากท่านรู้เห็นการกระทำที่เป็นการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นจริง หรืออาจจะเกิดขึ้นของเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ หรือโดยกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งการล่วงละเมิดตามเงื่อนไขการให้บริการ กรุณาแจ้งข้อมูลช่องทางการติดต่อ (ในที่นี้จะเรียกว่า ”ช่องทางการติดต่อ”) และส่งการแจ้งเตือนไปยังแผนกตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Inhon และ Inhon จะดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมาย
(3) ตามกฎหมาย  Inhon จะถือปฏิบัติตามประกาศของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์  สิทธิการใช้งานในการเข้าถึงเนื้อหาและบริการของท่านต่อเว็บไซต์จะถูกลบออก หรือจะได้รับการจัดการเป็นอย่างอื่น 
(4)หากท่านเชื่อว่าไม่มีการล่วงละเมิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบริการ ท่านจะต้องส่งการตอบรับทางกฎหมายอย่างเป็นทางการต่อเอกสารแจ้งเตือน เพื่อแจ้งตามช่องทางการติดต่อของ Inhon และ Inhon จะดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมาย

การสละสิทธิและการจำกัดความรับผิด
(1) Inhon จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยทั่วไป
(2) Inhon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากเงื่อนไขต่อไปนี้:เมื่อใช้เว็บไซต์และบริการของเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ข้อผิดพลาดของการตั้งค่าโปรแกรม ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดด้านเทคนิค หรือการเกิดขึ้นของกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งผ่านข้อมูลหรือการใช้งานโดยประมาท การหยุดชะงัก การลบ ความผิดพลาด หรือความล่าช้าอันเนื่องมาจากระบบสายการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ การส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมหยุดชะงัก ปัญหาทางด้านเทคนิคหรือเครือข่าย การรับส่งข้อมูลของเว็บไซต์ ความล้มเหลวของซอฟต์แวร์ การโจรกรรม ความเสียหาย หรือลักษณะการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
(3) ท่านรับทราบว่าเว็บไซต์นี้จะให้บริการตามสภาพ และภายใต้เงื่อนไขที่ได้แสดงไว้อย่างแจ้งชัดในปัจจุบัน ท่านจะต้องแบกรับภาระความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพทั้งหมดจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่จำเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย Inhon จะไม่จัดให้มีการประกันและการรับประกันทั้งโดยแจ้งชัดหรือโดยนัยยะต่อเว็บไซต์หรือเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดการรับประกันความสามารถในการจัดจำหน่าย การบังคับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง การล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น การรับประกันว่าเว็บไซต์นี้สามารถที่จะใช้งานได้ หรือการรับประกันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับมาผ่านเว็บไซต์ หรือเป็นผลมาจากการเข้าถึงเว็บไซต์ บางประเทศหรือบางภูมิภาคอาจไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยนัยยะ ดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นดังกล่าวข้างต้นอาจไม่สามารถนำมาปรับใช้กับท่านได้ 
(4) ท่านจะต้องแบกรับความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์นี้ หรือการดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ท่านได้ทำความเข้าใจอย่างแจ้งชัด หรือยอมรับว่าตามเงื่อนไขการให้บริการหรือการใช้งานเว็บไซต์ หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้สำหรับเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับInhon หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือสิ่งที่ได้มาดังกล่าวที่อาจเกิดความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นพิเศษ ความเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญหายของข้อมูล หรือการสูญเสียทางการเงินอื่นๆ)     Inhon , บุคคลากรที่ได้รับอนุญาตของ Inhon และเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้อง, กรรมการบริษัท, พนักงานลูกจ้าง และบริษัทในเครือไม่จำเป็นต้องรับผิดต่อท่าน โดยไม่คำนึงถึงว่า Inhon ได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของการสูญหายที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากบางประเทศหรือบางภูมิภาคอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นความรับผิดหรือการจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดจากความรับผิดหรือการสูญเสียดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้นอาจไม่สามารถนำมาปรับใช้กับท่านได้

ค่าชดเชยการประกัน
หากการล่วงละเมิดของท่านที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการ กฎหมายอื่น หรือการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามเป็นผลให้ Inhon ต้องดำเนินการทางกฎหมายใดๆ หรือเกิดการฟ้องร้องต่างๆ ท่านยินยอมที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายแก่ Inhon และบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการหรือผู้จัดทำเนื้อหา ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ ตัวแทนจำหน่าย ผู้ออกใบอนุญาต พนักงาน กรรมการบริษัท และลูกจ้างจากการสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าว่าจ้างทนายความ และค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) 

นโยบายความเป็นส่วนตัว
Inhon มีความมุ่งมั่นที่ให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการที่ Inhon ใช้เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว กรุณาดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Inhon

หากท่านต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการ เงื่อนไขการใช้งานและข้อตกลงการใช้งาน กรุณาติดต่อแผนกกฎหมายของ Inhon ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โทรสาร อีเมล หรือโทรศัพท์

Inhon Group
Email: IPL@inhon.com
Phone: 886-66007660
Fax:+886-66007661

Inhon Computer Taiwan